Privacy-en cookie verklaring

Via Bosta worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bosta acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

• Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
• Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
• U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om u persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partiun die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
• Het recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 17-7-2023.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van Waterpoints NL laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. 

Wij verwerken van u de volgende gegevens:

  • Bosta klantnummer
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Spaarsaldo

Bewaartermijnen

Touch Incentive Marketing  bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen te bereiken.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. 

Verstrekking aan derden

De door uw verstrekte gegevens worden niet aan derde partiun doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij zullen de verstrekte gegevens niet aan andere partiun verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandu dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door u browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere het gebruik van onze (web)applicaties mogelijk maken en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze (web)applicaties kan beperken.

Wij gebruiken alleen cookies voor de volgende functionele doeleinden:

•Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
•Het optimaliseren van onze diensten;

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met u persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken..

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via onze contactpagina http://touchincentive.com/contact

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens

Als u vragen hebt over de privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@touchincentive.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)10 - 292 0666.